Ceník a formuláře

Ceník správních poplatků ve stavebním řízení

Ceník správních poplatků ve stavebním řízení [PDF 86.42 kB]


Stanovisko stavebního úřadu k mobilheimům

Předpisy stavebního práva zákon č. 183/2006 Sb.) neznají pojem "mobilheim" ani v překladu "mobilní dům". Pokud by byl takový "dům" natolik mobilní (pojízdný či tažený), že by byl přemísťován po pozemních komunikacích, měl by charakter vozidla, nebo přívěsu a tudíž by nebyl v režimu stavebního zákona. Z hlediska působnosti stavebních úřadu bude zkoumáno pouze jeho odstavování, resp. umísťování na pozemcích.

Jestliže by zmíněný dům nebyl takto mobilní, zásadním východiskem bude skutečnost, že jde o výrobek, který má plnit funkci stavby (např. pro bydlení či rekreaci). Ze stejných hledisek jako stavba bude proto komplexně zkoumáno a posuzováno především jeho umístění na pozemku. V úhlu pozornosti bude zejména zohlednění a ochrana veřejných zájmů v místě (např. životního prostředí, zvláště přírody a krajiny, památková ochrana, požární bezpečnost, ochrana podzemních vod, existující ochranná pásma, napojení na sítě technického vybavení a na pozemní komunikaci, parkování vozidel uživatelů) a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich.

Pokud jde o vlastní provedení, resp. montáž a osazení mobilního domu a podmiňující stavby přípojek, nový stavební zákon při splnění stanovených podmínek vyžaduje u výrobku, který plní funkci stavby, jeho ohlášení stavebnímu úřadu. K ohlášení musí být připojen doklad prokazující shodu vlastností takového výrobku s požadavky na stavby. Pokud nelze takový doklad získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popř. další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavku na stavby.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR [PDF 162.86 kB]


Formuláře - odbor výstavby

Žádost o povolení výjimky z vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území podle § 169 stavebního zákona [PDF 66.22 kB]

Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby podle § 169 stavebního zákona [PDF 54.12 kB]

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku [PDF 161.27 kB]

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [PDF 158.9 kB]

Žádost o vydání územního rozhodnutí - změna využití [PDF 292.7 kB]

Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění stavby [PDF 295.57 kB]

Oznámení záměru - územní souhlas [PDF 283.11 kB]

Žádost o vydání společného povolení [PDF 364.72 kB]

Žádost o stavební povolení [PDF 211.72 kB]

Oznámení společného souhlasu - územní souhlas a ohlášení [PDF 297.92 kB]

Oznámení společného souhlasu - územní souhlas a ohlášení - doplnění [PDF 33.47 kB]

Ohlášení stavby [PDF 215.06 kB]

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [PDF 259.87 kB]

Návrh na kolaudaci stavby [PDF 57.31 kB]

Oznámení dokončení stavby [PDF 105.39 kB]

Žádost o povolení předčasného užívání stavby [PDF 261.29 kB]

Oznámení změny v užívání stavby [PDF 155.15 kB]

Ohlášení odstranění [PDF 164.31 kB]

Žádost o prodloužení lhůty výstavby [PDF 48.12 kB]

Žádost o prohlášení existence stavby [PDF 51.03 kB]

Vzdání se práva odvolání [PDF 19.13 kB]

Prohlášení stavebního dozoru [PDF 61.46 kB]

Žádost o přidělení č. p. /č. ev. [PDF 118.15 kB]