Nejdůležitější předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích


Více textů zákonů najdete na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s par. 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.