O projektu

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou již od roku 1994 zastřešena asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Jejich základní myšlenkou je další rozvoj otevřeného, vzkvétajícího, nápaditého města pro kvalitní život občanů, umožňující jejich aktivní podíl při rozhodováni o místě, kde žijí.

 

Týnec nad Sázavou se ztotožňuje s myšlenkou, že je městem pro všechny generace a spolu s Vámi veřejnou správu mění ve veřejnou službu. To znamená, že Váš názor má sílu. Všechna důležitá rozhodnutí řeší spolu s Vámi, občany, formou komunitního plánování, pravidelného setkávání s veřejností, diskuzemi nad strategickým plánem.

 


Týnec nad Sázavou – zdravé město pro všechny I

logo zdravé městoZačátkem roku 2017 začalo město s realizací projektu Týnec nad Sázavou – zdravé město pro všechny. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt zahrnoval vzdělávání úředníků a zástupců města, rozvoj spolupráce města, neziskových organizací a podnikatelů, nastavení strategického řízení a komunitního plánování, zavádění metody kvality ve veřejné správě prostřednictvím místní Agendy 21 - postup do kategorie „D“ a v neposlední řadě organizace osvětových akcí.

Cílem projektu s registračním číslem: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002866 bylo nastavení cesty k udržitelnému rozvoji, vzdělávání a sdílení dobré praxe, komunikace a spolupráce mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty a nastavení systému plánování, řízení a získávání finanční podpory.  
Co vlastně znamená pojem Zdravé město? Starosta Martin Kadrnožka upřesňuje: „Zdravé město se zabývá všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o pocit spokojenosti jeho obyvatel. Proto jsme si dali za cíl neustále zlepšovat životní podmínky v našem městě a zvyšovat tak kvalitu života nás všech. Samozřejmě to musí jít ruku v ruce s respektováním principů udržitelnosti, tedy toho, aby podmínky pro kvalitní život byly zachovány v dlouhodobém horizontu i pro další generace.“  

Osvětové akce v rámci zdravého města: v dubnu Den Země a Čistá řeka Sázava, v září Den pohybu a zdraví.

Rozvoj strategického řízení:
Zpracovávání strategických dokumentů – Strategický plán rozvoje města, Plán prevence kriminality, Filozoficko-architektonická koncepce , Zvyšování kvality veřejné správy prostřednictvím metody místní Agenda 21 (MA21)

Vzdělávání:
Účast zástupců města na vzdělávacích seminářích pořádaných Národní sítí zdravých měst ČR
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců úřadu v oblastech dle jejich působnosti


Týnec nad Sázavou – zdravé město pro všechny II

V březnu 2019 byla zahájena již druhá etapa projektu Zdravé město, číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010104. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt byl za finanční podpory realizován  2 roky a v únoru 2021 byl ukončen.

Projekt řešil postupnou a nenásilnou přípravu na inovace a rozvoj ve veřejné správě v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020.

Cíl projektu:

  • Rozvoj strategického řízení ve veřejné správě formou aktualizace a vyhodnocování stávajících strategických dokumentů a tvorbou nových dílčích strategií;
  • Rozvoj metody kvality MA21 a aplikování principů udržitelného rozvoje do praxe, zpracování 10 auditů udržitelného rozvoje s expertní kontrolou;
  • Prohlubování informovanosti občanů - vyšší transparentnost veřejné správy, rozvoj komunikační strategie;
  • Rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím zvyšování kvalifikace - školení a odborné semináře.

Projekt Týnec nad Sázavou – zdravé město pro všechny II tvořily 3 klíčové aktivity:

  • Rozvoj strategického řízení, tvorba strategických dokumentů;
  • Rozvoj metody kvality MA21;
  • Profesionalizace veřejné správy – vzdělávací aktivity pro pracovníky veřejné správy a zastupitele.  

V rámci druhé etapy projektu jsme usilovali o dosažení kategorie C prostřednictvím pořádání osvětových kampaní, komunikace s veřejností, spolupráce 3 sektorů, zavedení energetického managementu, zpracováním auditů udržitelného rozvoje.

Díky projektu Týnec nad Sázavou – zdravé město pro všechny II mohlo město realizovat osvětové akce: Den Země, Dopravní soutěž a Den pohybu a zdraví. Dále mohlo pořádat přednášky o udržitelném rozvoji. Mohlo vydávat tiskové naučné materiály k osvětové akci Den Země, Den pohybu a zdraví či k odpadovému hospodářství. Vydali jsme novou brožuru o našem městě. V rámci projektu Týnec nad Sázavou – zdravé město pro všechny II byla sepsána Strategie pro kulturu a volný čas, byl zpracován Pasport zeleně a Plán zdraví a kvality života. Projekt podporoval pořádání veřejných setkání, kde jste mohli říci svůj názor, např. veřejné fórum, kulatý stůl. A v neposlední řadě probíhala hromadná školení (např. správní řád, GDPR) pracovníků městského úřadu či individuální školení dle odbornosti.

Denisa Vrbická, projektový manažer