Odvoz odpadu

V rámci činnosti Městského úřadu Týnec nad Sázavou jsou poskytovány informace související s komunálním a tříděným odpadem.

Podnikající fyzické osoby a právnické osoby mají možnost uzavření smlouvy na svoz odpadu s městem Týnec nad Sázavou.

Problematiku nakládání s odpady řeší zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Každá obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného občany, včetně jeho nebezpečných složek. Občan je tak povinen komunální odpad třídit a odkládat odděleně na takto určená místa. Systém nakládání s komunálním odpadem stanoví město obecně závaznou vyhláškou.

Obecně závazná vyhláška města Týnce nad Sázavou č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška města Týnce nad Sázavou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek za komunální odpad

Provádíme změny v systému odpadového hospodářství. Cílem je snížení množství komunálního směsného odpadu a zlepšení třídění. Nový systém umožnuje lépe plánovat svozové trasy. Důležité bude zavedení identifikačního systému nádob. Nádoby jsou proto vybaveny čipem, který zajistí jejich nezaměnitelnost. Čipy umožňují evidenci nádoby (určení typu, velikosti, stanoviště, majitele nádoby) a také zjištění množství produkovaného odpadu dle jednotlivých domů. Nádoby jsou zaregistrované do evidenčního systému Technických služeb Týnec. Vaše odpadová nádoba by měla odpovídat množství vyprodukovaného odpadu. Nádoba, která nebude označena čipem a zavedena v systému, nebude v roce 2024 obsluhována.

Celý systém včetně nově nastavených poplatků začne fungovat od 1. 1. 2024.

Připravujeme dotazník, který bude soužit jako podklad k platbě za odpad.

Nový systém odpadového hospodářství (jpg)